Algemene voorwaarden

1. Verkoper
De webwinkel d!rk (“Verkoper”) is ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) onder het nummer 0727.534.147.

Het BTW-nummer is BE0727.534.147. De maatschappelijke zetel bevindt zich op het adres Handelskaai 17/5 - 1000 Brussel.

E-mailadres: info@dirkforpresident.be.
 

2. Toepassing van de voorwaarden
Elke bestelling geldt als aanvaarding door de koper van de algemene voorwaarden, die integraal deel uitmaken van de overeenkomst, met uitsluiting van alle andere algemene of bijzondere voorwaarden uitgaande van de koper, behoudens uitdrukkelijk schriftelijk andersluidend beding.
De algemene voorwaarden kunnen te allen tijde worden ingezien en zijn van toepassing op alle producten van d!rk. De koper wordt bij elke bestelling geacht de voorwaarden gelezen te hebben en akkoord te gaan met de voorwaarden. De koper kan op verzoek een schriftelijk exemplaar van de voorwaarden ontvangen (info@dirkforpresident.com).

 

3. Aanbod en Prijs
De informatie omtrent de producten en de prijszetting, alsook de gedetailleerde orderinformatie, zijn opgesteld en meegedeeld onder voorbehoud van wijziging en correctie. d!rk is niet aansprakelijk voor zet- of drukfouten.
De vermelde prijzen bij de producten zijn uitgedrukt in Euro en steeds inclusief BTW. Leveringskosten worden apart vermeld, ze worden berekend bij het afrekenen. Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door de verkoper. De verkoper kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het niet beschikbaar zijn van een product.

 

4. Levering
Alle info over de verzendkosten en de landen waaraan we leveren kan u raadplegen desbetreffende pagina.
Vanaf een bestelling van 30 euro zijn de verzendkosten gratis voor leveringen binnen België.
De verzendkosten binnen België bedragen €4,70. Indien u voor levering aan een postpunt of postkantoor kiest dient u aan te geven naar welk afhaalpunt van Bpost wij het pakket moeten versturen, zo niet versturen wij het standaard naar het postpunt dat het dichtst bij uw woonplaats ligt.
Voor elke bestelling geldt dat de goederen pas verzonden kunnen worden van zodra de betaling ervan werd ontvangen. Hou er rekening mee dat indien u via overschrijving betaalt het enkele dagen kan duren voordat het bedrag op de rekening van d!rk staat.
Foutief doorgegeven leveringsadressen zijn de verantwoordelijkheid van de koper en kunnen aanleiding geven tot extra kosten.
Geen enkele vertraging in levering kan aanleiding geven tot verbreking van de koop of betaling van schadevergoedingen ten voordele van de koper, behoudens in geval van opzettelijke vertraging. Wij hebben het recht gedeeltelijke leveringen te verrichten. In geval van niet-levering van de goederen worden de eventueel door de koper betaalde sommen terugbetaald zonder interest of andere vergoeding.
d!rk heeft aan de leveringsplicht voldaan van zodra de zending éénmaal aan de koper werd aangeboden.
d!rk kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor verlies of diefstal – en de daardoor geleden schade – van de goederen. De koper draagt de volledige verantwoordelijkheid hierover. Indien d!rk een verkeerde bestelling aflevert dient u contact op te nemen met info@dirkforpresident.com. U dient de verkeerd geleverde goederen terug te sturen (kosten ten laste van d!rk) en d!rk stuurt u na ontvangst de correcte levering op.

 

5. Eigendomsvoorbehoud
De geleverde goederen blijven eigendom van d!rk tot de volledige betaling van de prijs, inclusief alle kosten en lasten, nalatigheidsinteresten en/of vergoedingen werden betaald. Bij niet betaling behoudt d!rk het recht voor de goederen terug te nemen, van rechtswege en op kosten van de koper.

 

6. Betaling en Betalingstermijn
De bestelling dient betaald te worden ten laatste vijf dagen na de besteldatum of na het ontvangen van een bevestigingsmail van d!rk. Indien de bestelling niet tijdig betaald wordt behoudt d!rk zich het recht de bestelling te annuleren, zonder vergoeding aan de koper.
De koper kan kiezen uit de volgende betaalwijzen:
– Overschrijving IBAN BE05 0018 6413 4175
– Paypal
– Kredietkaart
d!rk is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de klant met betrekking tot de bestelling of elke andere bestelling of overeenkomst waarbij de klant betrokken is.

 

7. Klachten
Om ontvankelijk te zijn dienen klachten wegens niet-conforme levering ons toe te komen binnen de 8 dagen na levering. Klachten in geval van verborgen gebreken dienen ons toe te komen 8 dagen na de ontdekking van het gebrek of na het moment waarop dergelijke ontdekking redelijkerwijze had kunnen gebeuren. Het in ontvangst nemen van de goederen door de koper dekt elk mogelijk gebrek of niet-conformiteit die dan kon worden vastgesteld.

 

8. Waarborg
Wij staan enkel in voor schade die het gevolg is van opzet of grove fout. Wij zijn niet aansprakelijk voor algemene of bijzondere onrechtstreekse schade, van welke aard ook, door de koper geleden. 

 

9. Verzakingsrecht
In het kader van de verkoop op afstand aan consumenten die binnen het toepassingsgebied vallen van de Wet van 6 april 2010 (artikel 47) heeft de consument het recht aan de verkoper mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de veertien (14) kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering. Ingeval de koper zich op deze mogelijkheid beroept, is hij verplicht d!rk hiervan binnen deze periode op de hoogte te brengen en moet de koper de goederen in originele staat en verpakking op eigen risico en kosten terugsturen naar d!rk, Handelskaai 17/5 - 1000 Brussel.
Het retourneren van goederen is geheel voor eigen rekening en op risico van de koper (behalve in geval van foutieve levering zie punt 4 ‘Levering’). De geretourneerde goederen dienen geen sporen van onrechtmatig gebruik, noch beschadiging te tonen.
Wanneer aan alle voorwaarden is voldaan zal d!rk het aankoopbedrag aan de koper terugbetalen door middel van storting op een geldig rekeningnummer.

 

10. Overmacht
d!rk is niet aansprakelijk voor een vertraging in de uitvoering of voor een niet-uitvoering van de verbintenissen omwille van gebeurtenissen buiten de normale controle, inbegrepen productieonderbrekingen, moeilijkheden bij aanvoer of tekort aan grondstoffen, werkkrachten, energie of transport of vertraging in transport, stakingen, lock-outs, werkonderbrekingen of andere collectieve arbeidsgeschillen, die hetzij d!rk, hetzij de leveranciers van d!rk raken, en dit zelfs indien deze gebeurtenissen voorzienbaar zijn.

 

11. Foto’s
Alle foto’s op de website van d!rk zijn indicatief en kunnen afwijken van de werkelijkheid en dit zowel betreffende kleur, afmetingen en textuur van het materiaal. d!rk is niet verantwoordelijk voor deze afwijkingen.

 

12. Persoonsgegevens
Door te bestellen op de webshop van d!rk, staat de koper uitdrukkelijk toe over te gaan tot de verwerking en het gebruik van zijn/haar persoonsgegevens voor doeleinden zoals de administratie van het klantenbestand, het beheer van de bestellingen, leveringen en facturen, het opvolgen van de solvabiliteit, marketing en reclame. De verwerking voor marketingdoeleinden en de geïndividualiseerde reclame gebeurt enkel indien de klant zich hiertoe uitdrukkelijk akkoord heeft verklaard tijdens het orderproces. d!rk zal de gegevens niet overmaken aan derden. De koper heeft voor alle gegevens recht op inzage en verbetering. De koper heeft te allen tijde het recht om zich kosteloos te verzetten tegen de verwerking voor direct marketing doeleinden.

 

13. Bewijs
Alle partijen aanvaarden binnen het kader van hun relaties elektronisch bewijs zoals e-mails en backups.

 

14. Gebruik van Cookies
Tijdens een bezoek aan de website kunnen er cookies op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Door gebruik te maken van onze website gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

 

15. Scheidbaarheid
Indien een artikel voor deze voorwaarden wordt nietig verklaard, zal deze nietigheid de geldigheid van de overige artikelen niet aantasten